46. Olszowa – Pożar lasu – alarm fałszywy

5 years, 5 months ago Możliwość komentowania 46. Olszowa – Pożar lasu – alarm fałszywy została wyłączona

16 września 2014 r., o godz. 2:30, zostaliśmy zadysponowani do pożaru w lesie w okolicy miejscowości Olszowa. Alarm okazał się fałszywy. Do fałszywego alarmu doszło w tym samym czasie w miejscowości Ujazd, gdzie zgłoszono pożar sklepu.

Przypominamy, że nieuzasadnione wezwanie służb ratowniczych jest karalne.

Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 66 § 1 Kodeksu wykroczeń zachodzi w stosunku do tego, kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia. Wykroczenie to można popełnić tylko umyślnie, wymagane jest bowiem tutaj stwierdzenie złośliwości lub swawoli przy wprowadzaniu w błąd oraz chęć wywołania niepotrzebnej czynności. Wprowadzenie w błąd jest akcją celową, a więc odpowiedzialność jest ograniczona do działań związanych z zamiarem bezpośrednim. Dodatkowymi znamionami strony podmiotowej są złośliwość lub swawola (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2005 r., sygn. III KK 155/05, niepublikowany).
Dodać należy, że powyższe wykroczenie nie dotyczy wprowadzenia w błąd tylko i wyłącznie policji, ale wszelkich instytucji użyteczności publicznej albo innego organu bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i in.), ale też na przykład towarzystwa opieki nad zwierzętami. Stwierdzić więc należy, że sprawca przedmiotowego wykroczenia to osoba, która, posiadając wiedzę, że nie wydarzyło się nic, co wymagałoby interwencji instytucji, będąc złośliwą lub działając swawolnie (dla żartu, zabawy), chcąc wywołać niepotrzebną czynność, wprowadza instytucję w błąd, utrzymując ją w przekonaniu, że doszło do zdarzenia wymagającego specjalistycznej interwencji. Działaniem ze złośliwości czy swawoli nie jest jednak działanie osoby będącej w przekonaniu (nawet błędnym), że w celu ratowania życia, zdrowia, mienia niezbędna jest pomoc policji, straży gminnej, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itd. Wprowadzanie w błąd jest działaniem celowym i świadomym. Sprawca zdaje sobie sprawę, ze alarmuje instytucje bez powodu

Comments are closed.